De afgelopen jaren is veel aandacht besteed aan het verminderen van CO2-uitstoot van de gebouwde omgeving door het verbeteren van de isolatie en het gebruik van duurzame energie. Er is hier nog steeds veel te doen: tot 2030 na-isoleren van ongeveer 8 miljoen woonruimten (Cirkelstad, 2022). Naar mijn mening wordt in deze opgave te eenzijdig gekeken naar CO2-reductie.

Om ervoor te zorgen dat we de klimaatdoelstellingen van maximaal 1,5 graad opwarming in 2030 halen, moeten we integraal kijken naar de milieu-impact van bouw- en renovatieactiviteiten. Vooral de CO2-uitstoot die hiermee gepaard gaat, is belangrijk om aan te pakken (Cirkelstad, 2022).

 

Planetaire grenzen

Als we het scenario van 1,5 graad opwarming met z’n allen willen behalen, hebben we nog een beperkt wereldwijd emissiebudget van 400 Gton CO2-e¬¬¬5 beschikbaar. Voor Nederland betekent dit dat we (nog) (maar) een budget hebben van 909 M ton CO2. De harde realiteit is dat we dit budget - zonder aanvullende reductiemaatregelen - binnen vijf jaar overschrijden (DGBC, 2021). Onlangs heeft het onderzoek ‘Woningbouw binnen planetaire grenzen’ van onder andere Copper 8 en het Nederlands Instituut voor Bouwbiologie en Ecologie (NIBE) de urgentie nog eens aangetoond.

 

‘We moeten niet alleen kijken naar operationele emissies, maar ook naar materiaalgebonden emissies’

Integraal sturen

De enige manier om binnen de CO2-grenzen te blijven, is het integraal sturen op vermindering van CO2-uitstoot. Hierbij moeten we dus niet alleen kijken naar operationele emissies: uitstoot tijdens het gebruik van gebouwen. Maar ook naar materiaalgebonden emissies: de uitstoot die vrijkomt bij het produceren van materialen en tijdens de bouwfase zelf. Bijna een derde van de CO2-uitstoot in de gebouwde omgeving valt namelijk toe te rekenen aan de keuze van het gebruikte bouwmateriaal (DGBC, 2021).

 

  • Om de operationele emissies te berekenen, kijken we naar de warmtevraag per vierkante meter vloeroppervlakte van een woning of gebouw en zetten deze om in CO2-uitstoot. Producten met hoge isolatiewaardes leveren een positieve bijdrage aan het beperken van de warmtevraag en daarmee de CO2-uitstoot. Een voorbeeld hiervan is de Lamikon LongLife kozijnencollectie. Deze heeft met de BCRG-verklaring bewezen hoge isolatiewaardes. 

 

  • Om de materiaalgebonden emissies te berekenen, voeren we levenscyclusanalyses (LCA) uit. Hiermee breng je onder andere de CO2-uitstoot van materialen gedurende de hele levensduur in kaart. Veel biobased producten laten bijvoorbeeld positieve resultaten zien op dit gebied. Voor ons Lamikon LongLife kozijn heeft de LCA geresulteerd in het verkrijgen van het DUBOkeur-certificaat. Dit toont aan dat de producten tot de milieutechnische top behoren en een lagere milieu-impact hebben dan vergelijkbare systemen. Het kiezen van deze producten draagt dus bij aan het verminderen van de totale CO2-uitstoot.

  

11% uitstoot van de totale Nederlandse CO2-uitstoot komt van materiaalgebonden emissies in de gebouwde omgeving

Bron: DGBC, 2021

 

Inzicht door tools

Inzicht in de integrale milieu-impact van verduurzamingsprojecten kan helpen bij het maken van keuzes die bijdragen aan het behalen van de klimaatdoelstellingen. Gelukkig is er tegenwoordig steeds meer informatie beschikbaar over de milieu-impact van producten en materialen, zoals te vinden in de Nederlandse Milieudatabase (NMD) en Environmental Product Declarations (EPD's).  Met instrumenten zoals de Building Circularity Index (BCI) van Alba Concepts en de MKI Onderhoud-tool van W/E adviseurs kan je de mate van circulariteit en duurzaamheid van projecten doorrekenen en verdere invulling geven aan duurzaamheidsstrategieën.

 

‘Circulaire strategieën zijn essentieel in het bouw- en renovatieproces om de emissies te verminderen’

 

Het gebruiken van zoveel mogelijk biobased materialen, die CO2 opslaan bij de groei en minder CO2-intensief zijn bij de productie, is noodzakelijk. Anders blijven we niet binnen het CO2-budget. Ook zijn circulaire strategieën essentieel in het bouw- en renovatieproces om de emissies te verminderen. CO2-reductie en circulair renoveren staan dan ook hoog op onze agenda. Laat het me weten als je benieuwd bent hoe we je verder kunnen helpen bij het verduurzamen van de gebouwde omgeving en het verkleinen van de milieu-impact.